Kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak subaru.com.tr web sitesinde yer alan Aydınlatma Metni’ni linke tıklayarak okudum. 6698 Sayılı KVKK 5 (2) md uyarınca açık rızam olmaksızın verilerimin işlenmesini gerektiren haller müstesna olmak kaydıyla, Subaru ürün ve hizmetlerinin tarafıma daha iyi bir şekilde sunulabilmesi adına pazarlama ve satış operasyonlarının yürütülmesi ve bu kapsamda her türlü tanıtım, reklam ve bilgilendirme amacı dahilinde işlenmesi, kullanılması, saklanması ve başta merkezi Avrupa’da bulunan üretici Subaru Corporation ve Subaru Europe N.V/S.A ya da üretici adına hareket eden kurum/kuruluşlar ile Subaru yetkili satıcı ve servisleri olmak üzere Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş iş ortaklarına aktarılmasını kabul ediyorum.

Subaru Skype İletişim Hattı

Skype iletişimi satış hizmetleri içindir, anlayışınız için teşekkür ederiz.
Şu anda mesai saatleri dışındayız. Lütfen hafta içi 09.30-16.30, cumartesi ise 09.30-13.30 saatleri arasında tekrar deneyiniz.

SUBARU Müşterilerine Yönelik

Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10.maddesi anlamında, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

Kişisel verileriniz, Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Odası’nda 137057 sicil numarası ile kayıtlı ve “Boyalı Köşk Sk, No:4/1 34345 Bebek/İstanbul” adresinde mukim Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Subaru web sitesi aracılığıyla ya da çeşitli şekillerde elektronik ya da fiziki ortamda toplanan ad, soyad, GSM no, e-posta adresi ve satış/sevis randevu bilgileri şeklindeki kişisel verileriniz, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere uygun olarak ve devamında 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları dahilinde Türkiye’ye ithal edilen SUBARU marka araçlar, yedek parça ve aksesuarlar ile diğer ürün ve hizmetlerin pazarlanması, satışı, dağıtımı, bunlara yönelik ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi (fatura düzenlenmesi gibi), kampanyalar ya da araçlar ile ilgili bilgi almak için internette doldurulan bilgilendirme formları süreçlerinin yönetilmesi, satış sonrası hizmetlerin sunulması, online servis randevularının oluşturulması, markaya ilişkin önerilerin alınması, müşteri şikayetlerinin yönetilmesi ve zorunlu ya da ihtiyari diğer ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırılması amaçlarıyla işlenmektedir.

3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin (satış sonrası hizmetler, garanti, geri çağırma, yol yardım gibi) yerine getirilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; açık rızanız olması halinde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Subaru yetkili satıcı ve servisleri olmak üzere iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine KVKK’nın 8.ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar aracılığıyla elektronik yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasındaki hukuki sebep, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili kanunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuatta öngörülen haller nedeniyle 6698 sayılı KVKK 5 (1) bendinde açık rıza alınması öngörülen durumlar hariç olmak üzere, gerçek müşteriler için 5.(2) a. bendi ve araç satış ve servis sözleşmelerinin ifası nedeniyle 5.(2) c. bendi ve Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’nde öngörülen haller nedeniyle 5.(2) ç. bendi olarak öngörülmüştür.

5. İlgili kişilerin (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) 11 inci madde de sayılan diğer hakları,

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile hangi hakkı kullanmak istediğinize dair açıklamalarınızla birlikte “Boyalı Köşk Sk, No:4/1 34345 Bebek/İstanbul” adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla Baytur’a iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve ( e ) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Saygılarımızla
Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş

Fiyat Listesi

Broşürler

Servis Randevu

Subaru Müşterileri Açık Rıza Beyanı
Kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak subaru.com.tr web sitesinde yer alan Aydınlatma Metni’ni linke tıklayarak okudum. 6698 Sayılı KVKK m. 5 (2) uyarınca açık rızam olmaksızın verilerimin işlenmesini gerektiren haller müstesna olmak kaydıyla, Subaru ürün ve hizmetlerinin tarafıma daha iyi bir şekilde sunulabilmesi adına pazarlama ve satış operasyonlarının yürütülmesi ve bu kapsamda her türlü tanıtım, reklam ve bilgilendirme amacı  kapsamında işlenmesi, kullanılması, saklanması ve Subaru yetkili satıcı ve servisleri olmak üzere Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş iş ortaklarına, tedarikçilerine, hizmet sağlayıcılarına, hissedarlarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumu ve özel kişilere aktarılmasını kabul ediyorum.
Ticari Elektronik İleti İzin Metni
Ad, soyad, GSM no ve/veya e-posta adresi şeklindeki iletişim bilgilerimin Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş (Subaru Genel Müdürlüğü) tarafından Subaru Yetkili Satıcı ve Servisleri ve Baytur hizmet sağlayıcıları ile paylaşılmasına onay verdiğimi, paylaşım izni verdiğim şirketler tarafından her türlü reklam, pazarlama, bilgilendirme, müşteri memnuniyeti çalışmaları (anket, pazar araştırması, memnuniyet aramaları gibi) kapsamında aşağıdaki iletişim kanallarından ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verdiğimi beyan ediyorum.

­  E-posta­  SMS­  Telefon